Toimintakäsikirja

Seuran visio

  • Säilyttää vakiintunut asema Varsinais-Suomen urheilutoiminnassa ja olla yksi johtavista miekkailuseuroista Suomessa.
    Seuran arvot
  • Mahdollistaa monipuolinen miekkailun harrastaminen ja edistää miekkailukultuuria, hyvää käytöstä ja toisten huomioon ottamista. Varmistaa tasa-arvoinen, päihteetön ja niin fyysisesti kuin henkisestikin turvallinen harrastaminen.

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Seuran organisaatio muodostuu seuran seitsemän henkisestä hallituksesta, jota johtaa puheenjohtaja. Puheenjohtajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä seuran ja muiden organisaatioiden, kuten Turun Kaupungin ja Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kanssa. Muita seuran vastuuhenkilöitä ovat rahastonhoitaja ja sihteeri. Rahastonhoitaja vastaa seuran päivittäisten raha-asioiden hoidosta ja koordinoi seuran taloutta yhdessä palkatun tilintarkastajan kanssa. Rahastonhoitaja hoitaa käytännössä muun muassa kausimaksujen ja jäsenmaksujen laskutukset. Sihteeri vastaa pääsääntöisesti seurassa viestinnästä niin jäsenten suuntaan seuran sisäisiä viestintäkanavia käyttäen kuin ulkoisesti seuran Facebookissa, nettisivuilla ja tilanteen niin vaatiessa mediassa. Kriisiviestinnästä vastaa kuitenkin aina seuran puheenjohtaja. Seurassa tehtävistä linjauksista ja toiminnan kehittämisestä vastaa yhdessä koko seuran hallitus. Hallitus päättää yhdessä, mihin suuntaan seuraa halutaan kehittää ja miten se tulee tehdä. Päivittäisen urheilutoiminnan järjestämisestä vastaavat hallituksen hyväksymät valmentajat / ohjaajat. Valmentajat ja ohjaajat huolehtivat, että seuran päivittäinen toiminta vastaa seuran tavoitteita ja että jokainen seuran jäsen voi tuntea kuuluvansa Turun Miekkailijat ry:n yhteisöön.

Käytännön toimintaperiaatteita

  • Seuran hallitus kokoontuu keskustelemaan ja päättämään seuran asioista hallituksen kokouksiin noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Kerran vuodessa, keväällä, järjestetään seuran vuosikokous, jossa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja tarkastetaan toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja käydään läpi ja tarkastetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle tilikaudelle. Lisäksi valitaan puheenjohtaja ja muut vastuuhenkilöt seuralle.
  • Seuran hallitus kerää palautetta seuran jäseniltä kaksi kertaa vuodessa, jotta seuran toimintaa voidaan kehittää seuran jäsenten näkemysten mukaisesti. Myös hallitus arvioi omaa toimintaansa aina hallituskauden päätyttyä.

Ryhmäkohtaiset pelisäännöt

Jokaisella ryhmällä voi olla omia pelisääntöjä esimerkiksi myöhästymisistä tai poissaolojen ilmoittamisesta. Yleisesti seuran kaikki ryhmät ovat kiusaamisvapaita ympäristöjä, joissa ryhmän valmentajan / ohjaajan velvollisuus on puuttua kiusaamiseen ja muuten epäurheilijamaiseen käytökseen sitä kohdatessaan. Ryhmän yhteisistä pelisäännöistä keskustellaan ryhmän kanssa aina kauden alussa.

Osaamisen kehittäminen seurassa (valmentajat, seuratoimijat)

Seura pyrkii tarjoamaan aktiiveilleen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Koulutuksista jaetaan informaatiota seuran toimijoille ja heitä kannustetaan osallistumaan itseään kiinnostaviin tapahtumiin. Seura pyrkii tukemaan koulutuksiin osallistumista myös taloudellisesti.